REGULAMIN OGÓLNY

POWIATOWEGO SYSTEMU

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu suskiego w ramach współzawodnictwa sportowego szkół .

II. CELE I ZADANIA

1. Zawody szkolne i międzyszkolne stanowią integralną część ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych stanowi:

a) kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego

b) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej

c) popularyzowanie i upowszechnianie sportu

d) możliwości tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania

e) możliwość intensyfikacji działalności, oceny pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych współpracujących ze szkołami

3. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.

4. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

5. Ocena pracy i osiągnięć szkół  działających w powiecie.

III. ORGANIZATORZY

1. Ogólne kierownictwo systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży sprawuje  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Organizację na poziomie eliminacji i zawodów gminnych, międzygminnych sprawuje koordynator gminny. Na poziomie półfinałów powiatowych i finałów – Starostwo Powiatowe.

2. Powiatowy SZS włącza się poprzez pomoc  i koordynację w przeprowadzenie imprez związanych z współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży.

3. Do obowiązków organizatora należy:

a) opracowanie   powiatowego kalendarza zawodów sportowych.

b) powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów sportowych .

c) zapewnienie obsady sędziowskiej, protokołów zawodów, przygotowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego i niezbędnych przyrządów pomiarowych.

d) zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie i zakończenie zawodów, przygotowanie nagród, zaproszenie gości itp.)

e) po zakończeniu zawodów sportowych w ciągu 5 dni opracowanie, zamieszczenie na stronie internetowej , ewentualne rozesłanie komunikatów.. W przypadku eliminacji i zawodów gminnych, międzygminnych – zamieszczenie informacji w systemie srs.

IV. UCZESTNICTWO

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować poprzez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl

1. W zawodach reprezentanci szkół startują wg ustaleń regulaminów i kalendarzy gminnych i powiatowego.

2. Za zgłoszenia do zawodów gminnych powiatowych, oraz półfinałów i finałów  wojewódzkich odpowiedzialna jest macierzysta szkoła.

3. Prawo reprezentowania szkoły w zawodach powiatowych  w danym roku szkolnym mają uczniowie, którzy są uczniami danej szkoły – posiadają aktualną legitymację szkolną i jest zarejestrowany w Systemie Rejestracji Szkół.

4. O udziale drużyn – zawodników w następnym szczeblu zawodów decyduje start w zawodach niższego szczebla oraz regulamin szczegółowy MSZS. W przypadkach innych rozstrzyga PSZS.

5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji). W skład jednej szkoły mogą wchodzić uczniowie  fili tej szkoły.

6. Wiek startujących jest określony w regulaminach szczegółowych.

7.Do zawodów sportowych – drużyny, zawodnicy zgłoszeni są na imiennych listach, wygenerowane z systemu SRS, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna-nauczyciela wychowania fizycznego.

Opiekun drużyny, zawodników, którzy awansowali do zawodów rejonowych czy wojewódzkich mają obowiązek wcześniejszego ich zgłoszenia do tych zawodów na obowiązujących drukach ze strony www.srs.szs.pl w terminie wskazanym przez organizatora w formie elektronicznej.

8 .Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły.

9 .Nauczyciele – opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich szczebli maja obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia zawodów – młodzież brała udział w strojach sportowych. Nie  stosowanie się do tego zalecenia może spowodować nie dopuszczenie przez organizatora zespołów do udziału w zawodach.

10.Niesportowe zachowanie się uczestników zawodów, opiekunów i osób towarzyszących drużynom uczestniczącym w zawodach wszystkich szczebli może być przyczyną nie dopuszczenia zespołów do dalszych rozgrywek oraz pisemnego powiadomienia dyrekcji szkoły i Starostwa Powiatowego.

11 . Na bezpośrednich organizatorów zawodów nakłada się obowiązek przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji uczniów – przyjmowane będą tylko zgłoszenia wygenerowane z systemu SRS.

12.  Do finałów powiatowych dopuszczane są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu suskiego – zgodnie z komunikatem i regulaminem opracowanym przez organizatora.

V. ZASADY PUNKTACJI

Do punktacji w systemie sportowego współzawodnictwa szkół w powiecie brane są pod uwagę dyscypliny ujęte w kalendarzu imprez sportowych w powiecie.

Zawody powiatowe – drużynowo:

 I miejsce                        10 pkt.

 II miejsce                      8 pkt.

 III miejsce                     6 pkt.

 IV miejsce                     4 pkt.

 V-VIII miejsce              2 pkt.

IX  i dalsze miejsce      1 pkt.

Zawody powiatowe – drużynowe gry zespołowe:  siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, piłka nożna  – zarówno dziewcząt jak i chłopców:

I miejsce                        14 pkt.

 II miejsce                      11 pkt.

 III miejsce                     8 pkt.

 IV miejsce                     6 pkt.

 V-VIII miejsce              2 pkt.

IX  i dalsze miejsce      1 pkt.

Zawody powiatowe – indywidualnie (punkty pomocnicze):

 I miejsce                       10 pkt.

 II miejsce                      8 pkt.

 III miejsce                    6 pkt.

 IV miejsce                     5 pkt.

 V miejsce                      4 pkt.

VI miejsce                     3 pkt.

VII miejsce                    2 pkt.

VIII -XX     miejsce          1 pkt.

Suma punktów pomocniczych daje kolejność drużynową szkół, dla których przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych.

W przypadku takiej samej liczby punktów przyznaje się lokaty ex aequo.

Za udział w zawodach powiatowych i zajęcie miejsca poniżej VIII w klasyfikacji drużynowej szkoła otrzymuje 1 punkt. Drużyny , które uczestniczą w półfinałach powiatowych  i nie awansują do dalszych rozgrywek otrzymują 2 pkt do współzawodnictwa sportowego szkół .

Zawody rejonowe – drużynowo:

 I miejsce                       10 pkt.

II miejsce                       6 pkt.

III miejsce                      4 pkt.

  IV miejsce                     2 pkt.

 V miejsc e i niżej          1 pkt.

Zawody rejonowe – indywidualnie (punkty pomocnicze):

 I miejsce                       10 pkt.

 II miejsce                       8 pkt.

 III miejsce                     6 pkt.

  IV miejsce                     5 pkt.

  V miejsce                      4 pkt.

  VI miejsce                     3 pkt.

  VII miejsce                    2 pkt.

 VIII miejsce                    1 pkt

Suma punktów pomocniczych daje kolejność drużynową  wszystkich  szkół uczestniczących w zawodach rejonowych, dla których przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych.

Zawody wojewódzkie – drużynowo:

 I miejsce                       10 pkt.

 II miejsce                       8 pkt.

III miejsce                      6 pkt.

 IV miejsce                     4 pkt.

  V miejsce                      3 pkt.

 VI miejsce                     2 pkt.

VII miejsce i niżej        1 pkt.

Zawody wojewódzkie – indywidualnie (punkty pomocnicze)

 I miejsce                       10 pkt.

II miejsce                       8 pkt.

III miejsce                      6 pkt.

IV miejsce                     5 pkt.

V miejsce                      4 pkt.

VI miejsce                     3 pkt

VII miejsce                    2 pkt

 VIII – XII                       1 pkt

 Suma punktów zdobytych na indywidualnych zawodach wojewódzkich przez uczniów danej szkoły daje kolejność drużynową szkół z powiatu suskiego, którym przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych.

 Zawody ogólnopolskie (drużynowo i indywidualnie)

 I miejsce                       10 pkt.

II miejsce                       8 pkt.

III miejsce                      6 pkt.

IV miejsce                     4 pkt.

V miejsce                      3 pkt.

VI miejsce                     2 pkt.

 VII i dalsze miejsca       1 pkt

 Suma punktów zdobytych na indywidualnych zawodach ogólnopolskich przez uczniów danej szkoły określa ilość punktów zdobytą przez szkołę na tych zawodach.

Jeżeli w zawodach indywidualnych (biegi przełajowe, narciarstwo) występuje podział na grupy wiekowe punkty pomocnicze uzyskane przez zawodników w poszczególnych grupach wiekowych stanowią podstawę do obliczenia łącznej punktacji dla szkoły z całych zawodów.

Jeżeli w zawodach drużynowych na szczeblu powiatu, półfinału wojewódzkiego, województwa występują zawodnicy ze szkół, które nie są klasyfikowane (czwórbój LA, drużynowe biegi przełajowe), to tworzy się dla nich oddzielną klasyfikację indywidualną, z których suma punktów pomocniczych daje kolejność drużynową  wszystkich  szkół uczestniczących w zawodach i tylko dla nich przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych.

Punktacja powiatowa (indywidualna) liczona jest do 20 miejsca.

VI. ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty organizacji zawodów na szczeblu powiatowym pokrywa starostwo powiatowe Suchej Beskidzkiej

 2. Koszty organizacyjne zawodów rejonowych – ½ wojewódzkich i finałów wojewódzkich pokrywa Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu (poprzez PSZS).

Koszty udziału w zawodach (transport, wyżywienie) na poszczególnych szczeblach zawodów pokrywają zainteresowane szkoły/ starostwo.

VII. NAGRODY

1. W zawodach gminnych i powiatowych nagrody przydzielane są wg zasady:

A. Pierwsza trójka w każdej konkurencji i otrzymują medale i dyplomy lub puchary w zależności od dyscypliny .

W miarę możliwości dyplomy dla innych uczestników zawodów.

B.  Nagrody finansowe i nagrody rzeczowe – w przypadku posiadanych środków

VIII.POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Nie przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną oraz nie posiadanie zgłoszenia w formie papierowej podpisanego przez dyrektora spowoduje niedopuszczenie reprezentacji szkoły do startu w zawodach .
 2. Nauczyciel winien uzyskać od rodziców oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w zawodach  ( wzór oświadczenia na stronie SRS).
 3. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów w grach zespołowych na etapie finału powiatowego organizator dokonuje podziału drużyn na dwie grupy (w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn zawody finałowe rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”) z rozstawieniem zeszłorocznego mistrza i wicemistrza powiatu
  1. w grupach zawody będą rozgrywane systemem „ każdy z każdym”
  2. po wyjściu z grupy rozgrywany będzie półfinał grając na „krzyż” 1 z 2 itd.
  3. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów „Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży – Szkolnego Związku Sportowego” decyduje Komisja Sportowa przy Zarządzie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.
  4. Protesty należy składać do 24 godzin po zakończonych zawodach
  5. Opiekunowie – nauczyciele wychowania fizycznego zawodników i drużyn którzy (-re) awansowali do zawodów szczebla wyższego, winni interesować się terminem i miejscem przeprowadzania tych zawodów.
Skip to content