Mały Mistrz, czyli ogólnopolski program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów z klas I-III

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło 27 czerwca 2024 roku Program Wspierania Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży „Mały Mistrz”. Program skierowany jest do dzieci i nauczycieli z klas I-III szkół podstawowych.

Szkolny Związek Sportowy, który posiada już doświadczenia z lat 2014-2016 w prowadzeniu podobnego programu zamierza przedstawić swoją ofertę realizacji Małego Mistrza w 2024 roku, mając nadzieję, że będzie on kontynuowany także w następnych latach.

Prosimy o wstępną deklarację przystąpienia szkoły do programu poprzez wypełnienie załączonego druku zgłoszenia  i linku rejestracyjnego https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpIkALYRgjz-3JkKtoCSbdlKkOEn67jHQRYe7TTDZHUv1v-A/viewform

Przepraszamy, że prosimy Was  o to dopiero dzisiaj, już po zakończeniu roku szkolnego i z bardzo utrudnionym kontaktem z nauczycielami, ale program został ogłoszony 27.06.2024. a czas na złożenie wniosku mamy do 9.07.2024, a musi on zwierać przynajmniej szacunkową liczbę szkół i klas zainteresowanych programem.

Szkolny Związek Sportowy przyjął założenie, że szkoła będzie mogła zgłosić do programu 3 klasy, najlepiej po jednej klasie I, II i III, choć dopuszczamy możliwość, że szkoła zdecyduje się zgłosić np. tylko trzy klasy I.

Wszystkie „bonusy” przystąpienia do Małego Mistrza opisane niżej nie generują żadnych kosztów ponoszonych przez szkołę z wyjątkiem kosztu udostępnienia obiektu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w klasach uczestniczących w programie.

Informujemy, że wystąpimy do JST i innych organów prowadzących szkoły o akceptację Waszego udziału w programie i być może wsparcie jego działania inicjatywami lokalnymi.

Prosimy o odesłanie mailowo załączonego druku wstępnego zgłoszenia do programu oraz zarejestrowanie się przez link do dnia 5.07.2024 roku i informujemy, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu i powierzenia tego zadania Szkolnemu Związkowi Sportowemu, nabór do programu będzie prowadzony od sierpnia 2024 roku.

 1. DIAGNOZA

Główną ideą Programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia,              

a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

i wychowania fizycznego.

Istnieje realna potrzeba metodycznego i organizacyjnego wzmocnienia zajęć wychowania fizycznego w klasach I – III szkół podstawowych. W ponad 90% szkół, zajęcia WF w klasach     I – III prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w części nie dysponujących wystarczającą wiedzą w zakresie odpowiedniego kształtowania aktywności fizycznej. Także 90% zajęć pozalekcyjnych w ramach programu Szkolny Klub Sportowy kierowanych jest do innych niż uczniowie klas I-III grup wiekowych.

A to przecież w okresie wczesnoszkolnym, tak zwanym „złotym wieku szkolnym”, dzieci           

z dużą łatwością zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, w tym także z zakresu wychowania fizycznego i sportu. Najczęściej w wieku 6 – 10 lat objawiają się talenty sportowe, a wrodzona, biologiczna skłonność do ruchu sprzyja wdrażaniu do treningu i do podejmowania bardziej systematycznego wysiłku.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i współpracujący z nimi nauczyciele wychowania fizycznego zostaną zachęceni do udziału w programie, którego realizacja zaspokaja w dużej części zadania, które postawiono przed szkołami.

 • GŁÓWNE CELE

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

 • stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci,
 • stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci

i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja różnych sportów wśród dzieci,
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 • PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE w 2024 ROKU
 1. W założeniach projekt może być skierowany do ok. 3.000 szkół, 10.000 klas i ok. 200.000 dzieci z klas I-III. Mamy nadzieję, że będzie kontynuowany w kolejnych latach zwiększając ilość klas i dzieci objętych programem.
 2. Zakłada realizację w każdej szkole i klasie zgłoszonej do programu cyklu lekcji wychowania fizycznego prowadzonych zgodnie z założeniami Małego Mistrza. Dodatkowo umożliwia prowadzenie jednej godziny takich zajęć tygodniowo w każdej klasie począwszy od 1 września 2024 roku przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, który tą lekcję będzie prowadził wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego. Wynagrodzenie nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego takie zajęcia wyniesie 60 zł brutto za godzinę zajęć.
 3. Nauczyciele przed rozpoczęciem zajęć zostaliby przeszkoleni podczas specjalnych konferencji w województwach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych, metodyków oraz najbardziej doświadczonych nauczycieli – praktyków. Przewidujemy dodatkowe formy szkoleń w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Założeniem programu jest takie poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, ale także lekcji wychowania fizycznego, żeby ich uczestnicy w ciągu roku szkolnego uczestniczyli        

w 6 blokach umiejętności sportowych:

 • Rowerzysta – Turysta
 • Gimnastyk – Tancerz
 • Piłkarz
 • Pływak
 • Lekkoatleta
 • Narciarz – Saneczkarz – Łyżwiarz

z możliwością ich modyfikowania w związku z umiejętnościami nauczyciela, tradycji szkoły i innych czynników

 • Projekt zakłada wyposażenie szkół, które przystąpią do programu w sprzęt sportowy dedykowany najmłodszym uczniom, którzy najczęściej pomijani są w zakupach dokonywanych przez szkoły. Wartość kompletu sprzętu sportowego przekazanego szkołom w 2024 roku wyniesie ok. 2.500 zł

Ten specjalny sprzęt ma zachęcić dzieci do sportowania się m.in poprzez atrakcyjny wygląd, miękkość, dostosowanie rozmiaru, itp.

 • Przewidujemy opracowanie specjalnego Poradnika dla nauczycieli realizujących zadanie z opisem realizacji poszczególnych sprawności, przykładami zajęć i ćwiczeń i innymi zagadnieniami
 • Przewidujemy, że każde dziecko uczestniczące w programie otrzyma jego legitymację,

a nauczyciele komplety wlepek poświadczających zdobycie przez uczestników poszczególnych sprawności do przekazania dzieciom po ich zdobyciu.

 • Przewidujemy, że każdy uczestnik programu uczestniczyć będzie w specjalnym teście sprawnościowym, z próbami dostosowanymi do wieku dzieci. Test przeprowadzany były na początku i końcu roku szkolnego.
 • Przewidujemy działania promocyjne związane z Małym Mistrzem, m.in.:
 • Organizację w każdej szkole Wywiadówki z Kultury Fizycznej – spotkania z rodzicami, na których omawiane byłyby sprawy związane ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, prezentowana wiedza dotycząca najważniejszych problemów zdrowotnych danej klasy oraz pokazywane praktyczne przykłady możliwej współpracy rodziców przy realizacji założeń programu i wspólnego, rodzinnego „sportowania się”
 • Organizację w każdej szkole lekcji specjalnych programu, np. Lekcji z Mistrzem – spotkań ze znanymi sportowcami, którzy oprócz poprowadzenia specjalnych lekcji wf zachęcaliby dzieci swoim przykładem do aktywności fizycznej
 • Organizację specjalnych imprez sportowo-rekreacyjnych (także rodzinnych) promujących różne formy aktywności
 • Przewidujemy stworzenie specjalnej strony internetowej programu Mały Mistrz, która oprócz funkcji administracyjnej oraz dziennika elektronicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, miałaby być miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz materiałów szkoleniowych.

Szkolny Związek Sportowy prowadził przez dwa lata Ogólnopolski program Mały Mistrz w latach 2014-2016 i był on bardzo pozytywnie oceniany przez uczestników, nauczycieli i rodziców.

Zachęcamy do udziału w programie MAŁY MISTRZ i przesłanie wstępnego zgłoszenia szkoły.

Skip to content